خانه زندگی‌نامه

تقویم تطبیقی

یک صد و هشتاد سال


جدول‌های ماهانۀ گاهنامه از سال‌ 1201 تا 1380 خورشیدی که پیش از پیدایش رایانه و اپلیکیشین‌های مربوط به تبدیل سنوات، یافتن معادل روزهای خورشیدی در سال‌های قمری و میلادی را تسهیل می‌نمود

در تطبیق روزها و ماهها سعی برآن شده که غره و سلخ ماههای قمری، تا آنجا که میسر بود بدرستی روشن شود و تعداد ایام آنها نیز مشخص گردد. با اینحال در یکی دو مورد از سالهای پیشین، که مدرک روشن و متقنی فراهم نشد روش ادارۀ کل آمار و ثبت احوال در تقویم صد و ده ساله، که بطور رسمی در سال 1324 خورشیدی منتشر گشته است، در نظر گرفته شد و ماههای قمری تقریبأ یک در میان بیست و نه و سی روز بحساب آمد

بعضی از دانشمندان، ایرانی و خارجی، سعی کرده اند که آغاز و پایان ماههای هجری قمری را، از طریق محاسبات ریاضی بیان دارند اما نتیجۀ کار آنها، که از نظر علمی و فرمولهای ریاضی صحیح است، گاهی با آنچه عملأ صورت میگیرد مطابقت نمی یابد. بدین معنی که در بعضی مواقع هلال اول ماه، از روی آن محاسبات ریاضی در ساعاتی از روز در آسمان ایران قرار میگیرد ولی با روشنی هوا رؤیت آن ممکن نمی شود و طبق معمول وقتی شب مردم آنرا می بینند اول ماه را از فردای آن محاسبه می نمایند. در این مجموعه هم از این روش معمولی پیروی گشته است

در مجموعۀ حاضر نحوۀ پی بردن باینکه چه واقعه ای در چه روزی اتفاق افتاده است بطریق سهل و آسانی قابل ملاحظه است. بدین معنی که چون روزهای اول ماههای شمسی و مطابقت آنها با ایام ماههای قمری و میلادی منظور گردیده از اینرو بسهولت میتوان دریافت که مثلأ عاشورای سال 1320 قمری روز شنبه بیست ونه فروردین 1281 خورشیدی و یا عید قربان سال یکهزار و سیصد و سی قمری مصادف با روز چهارشنبه 29 آبانماه 1291 شمسی بوده است

امید است این مجموعه، با خصوصیات دیگری هم که دارد، در محضر علاقمندان مورد قبول یابد و مراجعان گرامی را در امر تطبیق تاریخهای مورد نیاز یاری زساند و نیز توفیق آن حاصل آید که بیاری خدا چنین مجموعه ای برای سالها و قرنهای پیشین هم فراهم گردد

بمنه تعالی و کرمه
استکهلم - فروردین 1381
بابا صفری

جلد کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم

کسانیکه با گذشته های تاریخی سر و کار دارند در بررسی وقایع به تاریخهای گوناگون بر میخورند و در تطبیق آنها با مشکلات مواجه میگردند. اینکار در مسائل حقوقی، بویژه در احوال شخصیه و ارث و وصیت و غیره هم گاهی پیش می آید و رسیدن به تاریخ واقعی را متعذر میسازد. کتاب حاضر در آن زمینه ترتیب یافته و با تطبیق سه تاریخ هجری شمسی، هجری قمری و میلادی، در مدت 180 سال اخیر، برای رفع آن مشکلات فراهم آمده است
نگارنده در سال 1355 خورشیدی نظیر این مجموعه را برای مدت یک قرن تنظیم و منتشر نموده و اینک با رفع یکی دو اشتباه چاپی آن، مجموعۀ حاضر را از سال 1201 تا سال 1380 خورشیدی بدینوسیله در اختیار علاقمندان قرار میدهد

: لازم است یادآوری شود که
منابع و مآخذ مورد استفاده در تنظیم این مجموعه تقویمهای قدیمی، ازجمله استخراج شادروانان میرزا ابولقاسم نجم الممالک، حاج اسماعیل مصباح، تقویم صدساله و ده ساله ادارۀ کل آمار و ثبت احوال ایران و تقویمهای مختلف دیگر بوده است

در احتساب ماههای شمسی، بر طبق قانون مصوب یکهزار و سیصد و چهار ایران عمل شده است. یعنی ششماه اول هر سال خورشیدی سی و یک روز پنج ماه بعد هرکدام سی روز و اسفند ماه بیست و نه روز محسوب گشته و برای سالهائی که اسفند سی روز بوده در زیر آن عبارت کبیسه است ذکر گردیده است. در تقویمهای پیشینیان این محاسبه معمول نبوده و گاهی بعضی از ماههای شمسی سی و دو روز و ماه دیگر غیر از اسفند بیست و نه روز بحساب آمده است. با این بیان میتوان دریافت که در تاریخ میلادی هم گاهی تفاوتهائی مشهود بوده است

قابل توجه است که قبل از تصویب قانون 1304، تقویم خورشیدی مخصوصأ با نامهای فعلی ماهها معمول نبوده و بجای آنها از اسامی برجهای خورشید، بر مبنای هیئت آنروز استفاده میشد و برای فروردین، اردیبهشت و خرداد.... حمل، ثور و جوزا بکار میرفت

آدرس تماس

contact@babasafari.org