خانه زندگی‌نامه

سایر آثار استاد بابا صفریشانزده جلد کتب دبیرستانی در زمینۀ تاریخ، جغرافیا و علوم اجتماعی که با همکاری سه تن دیگر از دبیران دبیرستان‌های ≡
تهران به چاپ رسانیده و تا پیش از انقلاب 1357 خورشیدی در کلاس‌های درسی دبیرستان‌های کشور تدریس میشد


تألیفی در مورد ≡

PDFجغرافیای کشورهای اسلامی

که به زبان انگلیسی ترجمه و در کشورهای مسلمان جهان منتشر شده است


آثار منتشر نشده


جلد چهارم از مجموعۀ اردبیل در گذرگاه تاریخ


مجموعۀ دو جلدی که در آن چکیده‌ای از مطالب دویست و سه کتاب را گردآوری و با نام‌های ≡

PDFصد و یک کتاب در یک کتاب

و

PDFصد و دو کتاب در یک کتاب

به تألیف رسانیده است


کتابی در رد مطالب کتاب 23 سال آقای علی دشتی به نام ≡

PDF دشتی و رشدی

جلد کتاب
جلد کتاب
جلد کتاب

آدرس تماس

contact@babasafari.org

© WWW.BABASAFARI.ORG | 2005-2019
Best view Google Chrome® on MS Windows 10®
Thanks to: w3schools

بازنشر محتوی این منزلگاه با ذکر منبع بلامانع است