سفرنامه‌های سون‌ هه‌دین به ایرانسیاح سوئدی اواسط قرن سیزدهم خورشیدی که سفرهای متعددی به ایران انجام داده و گزارش‌های آنها را چاپ و منتشر کرده است Sven Hedin


بازگشت ≡

آدرس تماس

contact@babasafari.org