خانه زندگی‌نامه

سایر آثار استاد بابا صفریتألیفی در مورد جغرافیای کشورهای اسلامی که به زبان انگلیسی ترجمه و در کشورهای مسلمان جهان منتشر شده است «

شانزده جلد کتب دبیرستانی در زمینۀ تاریخ، جغرافیا و علوم اجتماعی که با همکاری سه تن دیگر از دبیران دبیرستان‌های «
تهران به چاپ رسانیده و تا پیش از انقلاب 1357 خورشیدی در کلاس‌های درسی دبیرستان‌های کشور تدریس میشدآثار منتشر نشده


مجموعۀ دو جلدی که در آن چکیده‌ای از مطالب دویست و سه کتاب را گردآوری و با نام‌های صد و یک کتاب در یک کتاب «
و صد و دو کتاب در یک کتاب به تألیف رسانیده است


کتابی در رد مطالب کتاب 23 سال آقای علی دشتی به نام دشتی و رشدی «

جلد چهارم از مجموعۀ اردبیل در گذرگاه تاریخ «

جلد کتاب
جلد کتاب
جلد کتاب

آدرس تماس

contact@babasafari.org