خانه زندگی‌نامه

اردبیل در گذرگاه تاریخمقدمۀ چاپ دوم

بهر حال خدای بزرگ را شاکر و سپاسگزاریم که موجبات تجدید چاپ کتب مذکور فراهم آمد و با همت اولیای محترم دانشگاه و هیئت مدیرۀ ارجمند صندوق قرض الحسنۀ مهدیۀ اردبیل بدینسان دردسترس علاقمندان قرار گرفت. نگارنده بنوبۀ خود ازهمۀ آنها سپاسگزاری میکند و مزید توفیقاتشان را در انجام کارهای نیک و خدمات فرهنگی مسئلت دارد همچنین از کوششهای صمیمانۀ آقای داور یوسف پور که از طرف دانشگاه زحمات تجدید چاپ را برعهده داشته اند قدردانی مینماید

دانشگاه در هر محیط و زمان رسالت بزرگی برای نشر علم ودانش و بالابردن سطح فرهنگ جوامع انسانی دارد و جای خوشوقتی است که دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در انجام چنین رسالت مقدسی کوشش دارد

ذکر این نکته نیز لازم است که نگارنده درنظر داشت در متن کتابها تجدید نظر کند و مخصوصأ مطالبی را که در گفتارهای ده و پانزده از قول دانشمندان و صاحبنظران ابراز شده است پس از نقد و بررسی در خود مطالب متن ملحوظ دارد ولی با اشتغال به جمع آوری و تنظیم مطالب جلد چهارم و نیز با توجه به اینکه در نسخ چاپهای پیش و کنونی اختلافی از لحاظ صورت پیش نیاید از این کار باز ماند

از خدای بزرگ مسئلت داریم که نگارنده را در تألیف و چاپ و نشر چهارمین جلد اردبیل در گذرگاه تاریخ موفق دارد و تاریخ آیندۀ اردبیل باستانی را با تلاشهای جوانان کوشای کنونی و مردان افتخارآفرین فردا و فرداها، سربلند فرماید

بمنه تعالی و کرمه
تهران - تیرماه 1370 خورشیدی
بابا صفری

جلد کتاب

بازگشت ≡

بسمه تعالی و به نستعین

مجلدات سه گانۀ اردبیل در گذرگاه تاریخ، که درمراکز علمی و تاریخی بعنوان کتاب مرجع درمورد اردبیل شناخته شده است، از سالها پیش نایاب بود و کثرت مراجعۀ علاقمندان بمؤلف و مراکز فروش، تجدید چاپ آنها را ایجاب مینمود اما گرانی کاغذ و زیادی هزینۀهای چاپ و صحافی و تجلید و غیره نگارنده را از انجام آن بازمیداشت اخیرأ که تقاضا بمیزان زیادی افزایش یافته بود برخی از دوستان کریم النفس، که مثل خود نگارنده محل مراجعه برای درخواست تجدید چاپ بودند، برای تأمین سرمایۀ لازم آن داوطلب همکاری شدند که باید مثل همیشه از آنان سپاسگزار بود و نیز بعضی از شرکتهای انتشاراتی پیشنهادهائی درمورد چاپ و نشر آنها ارائه دادند
درآبانماه 1369 در آستانۀ عقد قرارداد با یکی از این شرکتها، سفر کوتاهی به اردبیل پیش آمد و هیئت مدیرۀ محترم صندوق قرض الحسنۀ مهدیۀ آن شهر، که سازمان پویائی در کارهای خیر است، چاپ و نشر کتابها را با سرمایۀ خود پیشنهاد نمود، و همزمان با آن اولیای ارجمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، که عالیترین و امیدبخشترین کانون علمی شهر ماست بدین کار ابراز علاقه کرد و بالاخره صندوق و دانشگاه باهم توافق کردند که صندوق سرمایۀ لازم را در اختیار دانشگاه بگذارد و دانشگاه امر چاپ و نشر آنرا عهده دار گردد و پس از فروش سرمایۀ صندوق را بازپس گرداند. از اینرو قراردادی با دانشگاه تنظیم شد و چاپ یک دورۀ سه هزار جلدی از هریک از مجلدات سه گانه بدان واحد علمی واگذار گردید
سعی دانشگاه بر آن بود که چاپ کتابها را تا پایان خرداد یک هزار و سیصد و هفتاد بانجام رساند ولی از آنجا که در کشور ما هر کار مثبت بامشکلاتی همراه است در این امر نیز مشکلاتی پیش آمد و ازجمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، که حوالۀ کاغذ ببهای دولتی در اختیار مؤلف گذاشته بود، از واگذاری آن بدانشگاه ممانعت کرد و با این توضیح که دانشگاهها خود سهمیۀ جداگانه برای امور مطبوعاتی خویش دارند تهیۀ کاغذ را از طرف دانشگاه ضروری دانست و طبیعی است که خود این امر نیز مستلزم وقت بیشتری بود

آدرس تماس

contact@babasafari.org