خانه زندگی‌نامه

اردبیل در گذرگاه تاریخفهرست مندرجات مجلد چهارم
جلد کتاب

پیش گفتار


گفتار شانزدهم

انقلاب سال 1357 ایران و علل آن
فصل اول - علل داخلی انقلاب ایران
فصل دوم - علل خارجی انقلاب ایران
فصل سوم - روحانیت و موقعیت آن در تاریخ معاصر ایران

گفتار هفدهم

پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی
فصل اول - آشنائی با امام خمینی
فصل دوم - وقایع دوران انقلاب
فصل سوم - جنگ ایران و عراق
فصل چهارم - درگذشت امام خمینی و وقایع بعد از آن

گفتار هجدهم

اردبیل در دوران انقلاب
فصل اول - وقایع انقلاب در اردبیل
فصل دوم - اردبیل پس از استقرار حکومت جمهوری اسلامی

گفتار نوزدهم

نگاهی کوتاه به اردبیل کنونی
فصل اول - دگرگونیهای محیط و چگونگی خلق و خوی مردم
فصل دوم - خورد و خوراک اردبیلیان

گفتار بیستم

نقدها و نظریات خوانندگان در بارۀ جلد سوم این کتاب
بازگشت ≡

آدرس تماس

contact@babasafari.org