خانه زندگی‌نامه

اردبیل در گذرگاه تاریخفهرست مندرجات و متن مجلد سوم
جلد کتاب

PDF پیش گفتار


PDF گفتار یازدهم

اردبیل از سوم شهریور 1320 تا انقلاب 1357
فصل اول - از شهریور 1320 تا تشکیل فرقۀ دموکرات آذربایجان
فصل دوم - فرقۀ دموکرات آذربایجان
فصل سوم - از آغاز پیدایش فرقه تا سقوط حکومت ملی آذربایجان
فصل چهارم - بعضی از رویدادهای اردبیل از برچیده شدن فرقه تا 1357

PDF گفتار دوازدهم

فرهنگ و معارف در تاریخ اردبیل
فصل اول - تعلیم و تربیت در اردبیل
فصل دوم - نهادهای فرهنگی دیگر در اردبیل
فصل سوم - هنر در تاریخ اردبیل
فصل چهارم - بازیها و تفریحات سالم اردبیلیها در گذشته
فصل پنجم - علما و دانشمندان اردبیل

PDF گفتار سیزدهم

اقتصاد در گذشته های اردبیل
فصل اول - کشاورزی و دامداری اردبیل
فصل دوم - معادن و صنایع اردبیل
فصل سوم - صنایع اردبیل
فصل چهارم - بازرگانی و راههای دولتی

PDF گفتار چهاردهم

پزشکی و بهداشت در گذشته های اردبیل

PDF گفتار پانزدهم

نقدها و نظریات خوانندگان دربارۀ مجلدات پیشین
بازگشت ≡

آدرس تماس

contact@babasafari.org