خانه زندگی‌نامه

اردبیل در گذرگاه تاریخفهرست مندرجات و متن مجلد دوم
جلد کتاب

PDF پیش گفتار


PDF گفتار ششم

اردبیل در زمان سلطنت مؤسس سلسلۀ پهلوی

PDF گفتار هفتم

زبان و مذهب مردم اردبیل
فصل اول - زبان
فصل دوم - دین و مذهب مردم اردبیل

PDF گفتار هشتم

رسوم و سنن مردم اردبیل
فصل اول - اعیاد و جشنها
فصل دوم - سوگواریهای مذهبی
فصل سوم - رسوم وسنن مردم اردبیل در احوال شخصیه

PDF گفتار نهم

آثار تاریخی اردبیل
فصل اول - آثار تاریخی قبل و بعد از خاندان صفوی
فصل دوم - آثار مربوط به خاندان صفوی

PDF گفتار دهم

نقدها و نظریه های خوانندگان در بارۀ جلد اول این کتاب
بازگشت ≡

آدرس تماس

contact@babasafari.org