فهرست سوره ها

صفحه سوره شماره صفحه سوره شماره صفحه سوره شماره صفحه سوره شماره صفحه سوره شماره
210 الضحی 93 187 معراج 70 160 محمد 47 110 نور 24 1 فاتحه 1
211 انشراح 94 188 نوح 71 162 فتح 48 113 فرقان 25 2 بقره 2
212 التین 95 189 جن 72 164 حجرات 49 115 شعرا 26 16 آل عمران 3
213 علق 96 190 مزمل 73 165 ق 50 118 نمل 27 25 نساء 4
214 قدر 97 191 مدثر 74 166 الذریات 51 121 قصص 28 34 مائده 5
215 بینه 98 192 قیامت 75 167 طور 52 124 عنکبوت 29 40 انعام 6
216 زلزال 99 193 دهر 76 168 نجم 53 126 روم 30 47 اعراف 7
217 عادیات 100 194 مرسلات 77 169 قمر 54 128 لقمان 31 54 انفال 8
218 قارعه 101 195 نباء 78 170 الرحمن 55 130 سجده 32 57 توبه 9
219 تکاثر 102 196 نازعات 79 171 واقعه 56 131 احزاب 33 63 یونس 10
220 عصر 103 197 عبس 80 172 حدید 57 134 سباء 34 68 هود 11
221 همزه 104 198 تکویر 81 174 مجادله 58 136 فاطر 35 73 یوسف 12
222 فیل 105 199 انفطار 82 175 حشر 59 138 یس 36 77 رعد 13
223 قریش 106 200 تنطیف 83 177 ممتحنه 60 140 صافات 37 79 ابراهیم 14
224 ماعون 107 201 انشقاق 84 178 صف 61 142 ص 38 81 حجر 15
225 کوثر 108 202 بروج 85 179 جمعه 62 144 زمر 39 83 نحل 16
226 کافرون 109 203 طارق 86 180 منافقون 63 147 مؤمن 40 87 اسرا 17
227 نصر 110 204 اعلی 87 181 تغابن 64 150 فصلت 41 91 کهف 18
228 مد 111 205 غاشیه 88 182 طلاق 65 152 شورا 42 95 مریم 19
229 اخلاص 112 206 فجر 89 183 تحریم 66 154 زخرف 43 97 طه 20
230 فلق 113 207 بلد 90 184 ملک 67 156 دخان 44 101 انبیا 21
231 ناس 114 208 شمس 91 185 قلم 68 157 جاثیه 45 104 حج 22
مؤخره 209 لیل 92 186 الحاقه 69 158 احقاف 46 107 مؤمنون 23